Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby (studňa)  
  Návrh na kolaudáciu stavby  
  Žiadosť o povolenie odstránenia stavby  
  Návrh na vydanie územného rozhodnutia  
  Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby, časti stavby  
  Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby  
  Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením  
  Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní  
  Žiadosť o dodatočné povolenie a užívanie ukončenej stavby  
  Žiadosť o dodatočné povolenie rozostavanej stavby  
  Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu na pozemok z miestnej komunikácie, spevnených a odstavných plôch  
  Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie  
  Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu stavebnej činnosti v ochrannom pásme miestnej komunikácie  

 

 

Žiadosti týkajúce sa agendy stavebného úradu sa podávajú priamo na obci, v územnom obvode ktorej sa stavba nachádza. Pri podaní žiadosti musí byť uhradený správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hotovosti do pokladne obce.

UPOZORNENIE - V prílohách žiadostí sú uvádzané vo všeobecnosti všetky do úvahy prichádzajúce doklady, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy a pod., ktoré je potrebné predložiť primerane podľa povahy a rozsahu stavby.

Kontaktné osoby pre obce:

Ing. Vlasta Korecová:
Baška, Beniakovce, Hrašovík, Družstevná p/H, Malá Lodina, Nový Salaš, Rákoš, Trebejov, Veľká Lodina, Vyšný Klátov, Hodkovce, Nováčany, Kostoľany n/H, Košická Belá, Opátka, Rozhanovce, Sokoľ

Mgr. Richard Kraviar:
Blažice, Bohdanovce, Bunetice, Hýľov, Kysak, Milhosť, Nižný Čaj, Nová Polhora, Obišovce, Ploské, Veľká Ida, Vtáčkovce, Vyšný Čaj, Zlatá Idka

Ing. Silvia Sepešiová:
Budimír, Chrastné, Kalša, Košická Polianka, Kráľovce, Olšovany, Sady n/T, Slanské Nové Mesto, Vajkovce

 

Stavebný úrad nie je oprávnený podávať vysvetlenia a stanoviská, ani poskytovať právne poradenstvo pri kúpe a predaji pozemkov, ani poradenstvo vo veci projekčnej a inžinierskej činnosti! Koná a rozhoduje výlučne na základe podaných návrhov a žiadostí.

Stránkové hodiny:
pondelok 8.00 - 12.00 13.30 - 15.15
streda 8.00 - 12.00 13.30 - 16.15

Free Joomla! templates by Engine Templates