SPOLOČNÝ  OBECNÝ  ÚRAD  BENIAKOVCE  
so  sídlom  v  Košiciach,  Kmeťova  20


    Vzory žiadostí týkajúce sa agendy stavebného úradu   
                                          

   » Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby (studňa)  
   » Návrh na kolaudáciu stavby  
   » Žiadosť o povolenie odstránenia stavby  
   » Návrh na vydanie územného rozhodnutia  
   » Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby, časti stavby  
   » Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby  
   » Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením  
   » Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní    
   » Žiadosť o dodatočné povolenie a užívanie ukončenej stavby     
   » Žiadosť o dodatočné povolenie rozostavanej stavby     
   » Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu na pozemok z miestnej komunikácie, spevnených a odstavných ploch     
   » Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie     
   » Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu stavebnej činnosti v ochrannom pásme miestnej komunikácie.     

   
Žiadosti týkajúce sa agendy stavebného úradu sa podávajú priamo na obci, v územnom obvode ktorej
    sa stavba nachádza. Pri podaní žiadosti musí byť uhradený správny poplatok v zmysle zákona č.
    145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hotovosti do  pokladne obce.


   UPOZORNENIE - V prílohách žiadostí sú uvádzané vo všeobecnosti všetky do úvahy prichádzajúce
    doklady, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy a pod., ktoré je potrebné predložiť primerane podľa povahy
    a rozsahu stavby.

    
   Kontaktné osoby pre obce:
   
Ing. Vlasta Korecová:
Baška, Beniakovce, Hrašovík, Družstevná p/H, Malá Lodina, Nižný Klátov, Nový Salaš, Rákoš, Slanská Huta, Trebejov, Veľká Lodina, Vyšný Klátov
   
Ing. Gabriela Nižňanská:
Hodkovce, Nováčany, Kostoľany n/H, Košická Belá, Opátka, Rozhanovce, Sokoľ

Mgr. Richard Kraviar:
Blažice, Bohdanovce, Bunetice, Hýľov, Kysak, Milhosť, Nižný Čaj, Nová Polhora, Obišovce, Ploské, Slanec, Veľká Ida, Vtáčkovce, Vyšný Čaj, Zlatá Idka
   
Ing. Silvia Sepešiová:
Budimír, Chrastné, Kalša, Košická Polianka, Kráľovce, Olšovany, Sady n/T, Slančík, Slanské Nové Mesto, Vajkovce


Stavebný úrad nie je oprávnený podávať vysvetlenia a stanoviská, ani poskytovať právne poradenstvo pri kúpe a predaji pozemkov, ani poradenstvo vo veci projekčnej a inžinierskej činnosti! Koná a rozhoduje výlučne na základe podaných návrhov a žiadostí.

   

Stránkové hodiny:
  pondelok   8.00 - 12.00           13.30 - 15.15
  streda        
8.00 - 12.00           13.30 - 16.15