SPOLOČNÝ  OBECNÝ  ÚRAD  BENIAKOVCE  
so  sídlom  v  Košiciach,  Kmeťova  20


    Vzory žiadostí týkajúce sa agendy stavebného úradu   
                                          

   » Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie  
   » Žiadosť o odstránenie stavby  
   » Žiadosť na vydanie územného rozhodnutia  
   » Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby, časti stavby  
   » Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby  
   » Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením  
   » Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní    
   » Žiadosť o dodatočné povolenie stavby / s užívaním /     

   
Žiadosti týkajúce sa agendy stavebného úradu sa podávajú priamo na obci, v územnom obvode ktorej
    sa stavba nachádza. Pri podaní žiadosti musí byť uhradený správny poplatok v zmysle zákona č.
    145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hotovosti do  pokladne obce.


   UPOZORNENIE - V prílohách žiadostí sú uvádzané vo všeobecnosti všetky do úvahy prichádzajúce
    doklady, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy a pod., ktoré je potrebné predložiť primerane podľa povahy
    a rozsahu stavby.

    
   Kontaktné osoby pre obce:
   Ing. Vlasta Korecová:
Baška, Beniakovce, Blažice, Bohdanovce, Hrašovík, Kalša, Nižný Čaj, Nový
                                            Sala
š, Rákoš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Vyšný Čaj
   Ing. Gabriela Nižňanská: Hodkovce,
Kostoľany n/H., Košická Belá, Milhosť, NováčanyOpátka,
                                                   Rozhanovce, 
Sokoľ    
   Mgr. Richard Kraviar: Bunetice, Hýľov,
Kysak, Malá Lodina, Nižný Klátov, Nová Polhora,
                                             Obišovce, Ploské, Veľká Ida, Vyšný Klátov, Vtáčkovce, Zlatá Idka, Veľká Lodina
   Ing. Silvia Sepešiová:
Budimír, Čižatice, Družstevná p/H., Chrastné, Košická Polianka, Kráľovce,
                                             Olšovany, Sady n/Torysou, Trebejov, Vajkovce
 
   Stránkové hodiny:   pondelok   8.00 - 12.00           13.30 - 15.15
                                          streda       
8.00 - 12.00           13.30 - 16.15