SPOLOČNÝ  OBECNÝ  ÚRAD  BENIAKOVCE  
so  sídlom  v  Košiciach,  Kmeťova  20


    Na zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií štátnej správy sa v roku 2003 spojilo 44 obcí okresu Košice - okolie a vytvorili spoločný obecný úrad, vtedy so sídlom v Družstevnej pri Hornáde. V roku 2007 došlo k prevodu činnosti spoločného obecného úradu z obce Družstevná pri Hornáde na obec Beniakovce.
    Štatutárnym zástupcom SOcÚ je starosta obce Beniakovce Ing. Miroslav Halás. Vedúcou SOcÚ je od začiatku jeho činnosti JUDr. Gabriela Hertnekiová.
    Dnes SOcÚ Beniakovce združuje v oblasti prenesených kompetencií 44 obcí a v oblasti spracovania miezd 65 obcí okresu Košice - okolie.

    Spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom v Košiciach zabezpečuje agendu v oblasti:
        - štátnej správy v územnom plánovaní a stavebnom poriadku
        - štátnej správy v školstve
        - 
štátnej správy v ochrane životného prostredia
        - sociálne služby
        - prejednávanie priestupkov
        - spracovanie miezd